close

หน้าแรก

menu
search

กกต. ย้ำ! ระเบียบจัดยานพาหนะรับส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ห้าม อปท.ที่จัดการเลือกตั้งจัดรถบริการรับ-ส่ง ปชช.

schedule
share

แชร์

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อความในเว็บไซต์ กกต. เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ระบุว่า ตามที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และมีผลบังคับใช้แล้วนั้น มีสาระสำคัญกำหนดว่า หน่วยงานของรัฐสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการจัดยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันลือกตั้งได้ โดยให้คำจำกัดความของคำว่า  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนี้

  1. ก่อนวันเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้ง ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องแจ้งเรื่องให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการ และห้ามมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจัดยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  1. ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะ ต้องดำเนินการปิดประกาศหรือแผ่นป้ายที่ยานพาหนะให้ชัดเจนว่า เป็นยานพาหนะของ หน่วยงานใด และจัดไว้สำหรับรับและส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  2. ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะกระทำการใดเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

  เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย จึงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

อ่านระเบียบฉบับเต็มที่นี่           

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]