close

หน้าแรก

menu
search

กกต.ยัน “ผู้บริหารท้องถิ่น” ช่วยหาเสียงส.ส.ได้ แต่ต้องนอกเวลาราชการ

schedule
share

แชร์

          กกต.ยืนยัน ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองและผู้สมัครส.ส.ได้ นอกเวลาราชการ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบตามพ.ร.บ.เลือกตั้ง

 

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้เผยแพร่หนังสือตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2566 กรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ขอสอบถามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. 2 ประเด็น เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเด็นแรก ผู้บริหารท้องถิ่น ,รองผู้บริหารท้องถิ่น ,เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น,ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น,เลขานุการสภาท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 78 วรรคหนึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ. 2561 ซึ่งห้ามมิให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายในการช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่

 

          สำนักงานกกต. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดหลักเกณฑ์ “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ไว้ ดังนี้ 1. ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 2. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ 3. อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ 4. มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ตามกฎหมาย ดังนั้นหากบุคคลตามข้อหารือ เข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 บุคคลนั้นอาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 78 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ. 2561 ได้

 

          ประเด็นที่สอง ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งโดยส่วนตัว มิได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น ไม่ใช้เวลาราชการ ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐ (บุคลากร งบประมาณ เครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามมาตรา 78 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ. 2561 ได้หรือไม่

 

          สืบเนื่องจากประเด็นแรก ผู้บริหารท้องถิ่น,รองผู้บริหารท้องถิ่น ,เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น,ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ เลขานุการสภาท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 78 วรรคหนึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561ซึ่งห้ามมิให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายในการช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่

 

          สำนักงาน กกต.พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดหลักเกณฑ์ “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ไว้ ดังนี้1.ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย2.มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ3.อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ4.มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ตามกฎหมายดังนั้น หากบุคคลตามข้อหารือ เข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 บุคคลนั้นอาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 78 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 ได้

 

          สำหรับประเด็นที่สอง ผู้บริหารท้องถิ่น ,รองผู้บริหารท้องถิ่น,เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น,ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งโดยส่วนตัว มิได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น ไม่ใช้เวลาราชการ ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐ (บุคลากร งบประมาณ เครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามมาตรา 78 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 ได้หรือไม่

 

          สำนักงาน กกต.พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หาเสียงเลือกตั้งเป็นการส่วนตัว และนอกเหนือเวลาราชการได้แต่ต้องระมัดระวังมิให้ขัด พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และต้องเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่งดังกล่าว

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]