close

หน้าแรก

menu
search

กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเพิ่ม 12 จังหวัด

schedule
share

แชร์

  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มใน 12 จังหวัด ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มเติมดังนี้

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 48 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 87 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 36 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดแพร่ 26 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง 42 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน 40 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี 45 แห่ง  

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดหนองบัวลำภู 24 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงรากใหญ่ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองกี่ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]